Γεννήτορας UFI

Για χρήση παραγωγής

Ο αριθμητικός κωδικός του τύπου μπορεί να είναι οποιοσδήποτε αριθμός από το 0 έως περίπου 268 εκατομμύρια. Είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί π.χ. το υπάρχον σύστημα αρίθμησης της εταιρείας, κωδικοί τύπου ή μέρος του κωδικού EAN.

Υποχρέωση αναφοράς και κωδικοί UFI

Με τη δημιουργία του παραρτήματος VIII και την επικαιροποίηση του κανονισμού CLP, δημιουργήθηκε ένα νέο στοιχείο επισήμανσης (κωδικός UFI) και μια πανευρωπαϊκή πύλη PCN, η οποία συνδέει όλα τα κράτη σε ένα ενιαίο σύστημα κοινοποίησης. Η υποχρέωση κοινοποίησης ισχύει για μείγματα με επικίνδυνες ιδιότητες που επηρεάζουν την ανθρώπινη υγεία ή έχουν επικίνδυνες φυσικοχημικές ιδιότητες.

Τι είναι ο UFI και σε τι χρησιμεύει;
Ο UFI ή μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης τύπου είναι ένας μοναδικός κωδικός που απαιτείται κατά την αναφορά επικίνδυνων μειγμάτων στην πύλη PCN και αποτελεί επίσης υποχρεωτικό μέρος της ετικέτας. Ο UFI αποτελείται από 16 χαρακτήρες και έχει το ενιαίο πρόθεμα UFI (π.χ. UFI: U910-D0V9-D00J-R9D3). Για τη δημιουργία του απαιτείται ο αριθμός μητρώου ΦΠΑ μιας εταιρείας και ο λεγόμενος αριθμητικός κωδικός τύπου. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον UFI μπορείτε να βρείτε στη σελίδα του διαδικτυακού προγράμματος παραγωγής κωδικών.
Τι είναι οι κοινοποιήσεις PCN και ποια μείγματα πρέπει να κοινοποιούνται;
Το PCN είναι μια πύλη που δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την οποία διαχειρίζεται ο ECHA. Προορίζεται για την υποβολή πληροφοριών σχετικά με επικίνδυνα χημικά μείγματα. Τα μείγματα που ενέχουν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία ή φυσικούς κινδύνους πρέπει να κοινοποιούνται. Η υποβολή περιλαμβάνει έναν κωδικό UFI, ο οποίος αποτελεί επίσης υποχρεωτικό στοιχείο της ετικέτας. Οι πληροφορίες υποβάλλονται σε ειδική μορφή i6z.
Τι χρειάζεται για να δημιουργηθεί ένας κωδικός UFI;
Για τη δημιουργία ενός UFI απαιτείται ένας αριθμός μητρώου ΦΠΑ της εταιρείας και ένας λεγόμενος αριθμητικός κωδικός τύπου. Ο αριθμητικός κωδικός τύπου μπορεί να είναι οποιοσδήποτε αριθμός. Το μόνο που χρειάζεται είναι να επιλεγεί μια βιώσιμη μορφή αρίθμησης των προϊόντων ώστε δύο προϊόντα με διαφορετικούς τύπους να μην περιέχουν τον ίδιο UFI. Είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί, για παράδειγμα, ένα εσωτερικό σύστημα αρίθμησης προϊόντων για την επιλογή του αριθμητικού κωδικού τύπου.
Με τι μοιάζει ο UFI και πού αναφέρεται;
Ο UFI αποτελεί υποχρεωτικό μέρος της ετικέτας και πρέπει να είναι ευανάγνωστος και ανεξίτηλος. Η συντομογραφία «UFI» είναι ενιαία, δηλαδή αμετάβλητη σε όλες τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και προηγείται του ίδιου του κωδικού, ο οποίος αποτελείται πάντα από 16 χαρακτήρες. Στη συνέχεια, ο κώδικας παρουσιάζεται στη μορφή UFI: U910-D0V9-D00J-R9D3.
Ποιος υποχρεούται να υποβάλει έκθεση;
Η κύρια υποχρέωση ισχύει για τους εισαγωγείς που αγοράζουν ένα προϊόν εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και το διαθέτουν στην αγορά της ΕΕ, όπως και για τους μεταγενέστερους χρήστες που αναμειγνύουν τα δικά τους μείγματα ή παρεμβαίνουν στη συσκευασία ενός προϊόντος. Επιπλέον, η υποχρέωση μπορεί να ισχύει και για τους διανομείς. Το βήμα αυτό πρέπει να διασφαλίζεται όταν η υποχρέωση κοινοποίησης δεν έχει διασφαλιστεί από τον εισαγωγέα ή τον μεταγενέστερο χρήστη.
Ποιες πληροφορίες απαιτούνται στην κοινοποίηση;
Η κοινοποίηση επεκτείνει τις υποχρεωτικές πληροφορίες σε σύγκριση με τις αρχικές απαιτήσεις. Για παράδειγμα, απαιτείται ένας κωδικός UFI, το 70% της σύνθεσης του προϊόντος, ο τύπος και το μέγεθος της συσκευασίας, οι κατηγορίες προϊόντων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κατηγοριοποίησης Προϊόντων (EuPCS), καθώς και οι πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους του προϊόντος, τα στοιχεία επισήμανσης, οι τοξικολογικές πληροφορίες και οι πληροφορίες σχετικά με τις φυσικοχημικές ιδιότητες.
Από πότε ισχύει η υποχρέωση κοινοποίησης;
Η ημερομηνία κοινοποίησης ποικίλλει ανάλογα με τη χρήση του προϊόντος. Για καταναλωτική και επαγγελματική χρήση, η υποχρέωση κοινοποίησης ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2021. Για τα μείγματα για βιομηχανική χρήση, η ημερομηνία είναι η 1η Ιανουαρίου 2024. Για τα προϊόντα που έχουν ήδη κοινοποιηθεί σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες και δεν έχουν αλλάξει τη σύνθεση ή την ταξινόμησή τους, οι αρχικές κοινοποιήσεις θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι το τέλος του 2024. Από την 1η Ιανουαρίου 2025, όλα τα επικίνδυνα μείγματα που κυκλοφορούν στην αγορά πρέπει να κοινοποιούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παραρτήματος VIII του κανονισμού CLP.
Σε ποιον διαβιβάζονται οι πληροφορίες;
Ο κοινοποιών υποβάλλει πληροφορίες σε όλα τα κράτη μέλη στα οποία το μείγμα έχει διατεθεί στην αγορά. Οι πληροφορίες αυτές διατίθενται στη συνέχεια στα κέντρα τοξικολογίας δηλητηριάσεων και στους υπεύθυνους υγειονομικής παρέμβασης. Οι οντότητες αυτές καθορίζονται από κάθε κράτος σε εθνικό επίπεδο.
Πού μπορώ να βρω τον αριθμητικό κωδικό τύπου;
Ο αριθμητικός κωδικός του τύπου, μαζί με τον αριθμό ΦΠΑ ή το εταιρικό κλειδί, είναι απαραίτητος για τη δημιουργία του λεγόμενου κωδικού UFI. Ο αριθμός αυτός είναι πλήρως διαχειριζόμενος από την εταιρεία που δημιουργεί τον UFI και μπορεί να είναι οποιοσδήποτε αριθμός από το 0 έως περίπου 268 εκατομμύρια. Είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί π.χ. το υπάρχον σύστημα αρίθμησης της εταιρείας, κωδικοί τύπου ή μέρος του κωδικού EAN.
Από πού μπορώ να λάβω το εταιρικό κλειδί;
Εάν η εταιρεία δεν διαθέτει ΦΠΑ ή δεν επιθυμεί να τον χρησιμοποιήσει, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί το κλειδί UFI της εταιρείας για τη δημιουργία του. Το κλειδί μπορεί να ληφθεί από το πρόγραμμα παραγωγής UFI μέσω διαδικτύου και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη συνεχόμενη δημιουργία UFI. Ως εκ τούτου, συνιστούμε να το αποθηκεύσετε.

Πώς να συμμορφωθείτε με τις υποχρεώσεις του παραρτήματος VIII

Σύστημα αρίθμησης

Δημιουργήστε ένα βιώσιμο σύστημα αρίθμησης για τα προϊόντα σας ώστε κάθε μείγμα να έχει έναν μοναδικό αριθμό που θα χρησιμοποιείται για τη δημιουργία του κωδικού UFI. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε π.χ. αριθμούς καταλόγου ή την εσωτερική αρίθμηση των προϊόντων σας.

1.

Κωδικός UFI

Αφού καθιερώσετε ένα σύστημα αρίθμησης, αντιστοιχίστε έναν κωδικό UFI σε κάθε προϊόν. Για τη δημιουργία του μπορεί να χρησιμοποιηθεί το λογισμικό SBLCore ή ένα διαδικτυακό πρόγραμμα παραγωγής κωδικών.

2.

Εγγραφή στην πύλη

Μεταβείτε στον ECHA και καταχωρίστε εκ νέου την επιχείρησή σας εάν δεν έχετε ήδη στοιχεία σύνδεσης. Για να στείλετε ειδοποιήσεις, πρέπει να ζητήσετε να σας εκχωρηθεί ένας διεθνής μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός (UUID) νομικού προσώπου.

3.

Αποστολή κοινοποιήσεων

Μετά την εγγραφή, πρέπει να δημιουργήσετε ένα αρχείο κοινοποίησης και να το στείλετε στην πύλη PCN. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό SBLCore για να δημιουργήσετε τα απαραίτητα έγγραφα και στη συνέχεια να τα συνδέσετε με την πύλη για υποβολή.

4.

ECHA
Κωδικοί UFI

Χρήση του λογισμικού μας SBLCore

Για την απλούστευση της εργασίας αυτών των νεοαποκτηθέντων υποχρεώσεων, το λογισμικό SBLCore μπορεί να δημιουργήσει τον απαιτούμενο κωδικό UFI μετά την εισαγωγή των απαραίτητων πληροφοριών (αριθμός μητρώου ΦΠΑ της εταιρείας και αριθμητικός κωδικός τύπου). Ο αριθμός μητρώου ΦΠΑ της εταιρείας χρησιμοποιείται για να διασφαλιστεί η μοναδικότητα του κωδικού και να αποφευχθούν οι αντιστοιχίες με τους κωδικούς άλλων εταιρειών.

Επιπλέον, με βάση τα δεδομένα που παρέχονται στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας, το λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία μιας μορφής PCN για την υποβολή εκθέσεων στη νέα πύλη του ECHA. Το λογισμικό περιλαμβάνει έναν ενσωματωμένο έλεγχο των υποχρεωτικών πληροφοριών που απαιτούνται από την πύλη PCN. Με τη βοήθεια των επικυρώσεων, ειδοποιεί τον χρήστη για τυχόν σφάλματα ή ελλείψεις πληροφοριών που απαιτούνται για την επιτυχή κοινοποίηση του μείγματος στην πύλη PCN.

Οι εταιρείες δεν χρειάζεται να ανησυχούν για την αποκωδικοποίηση των πληροφοριών σχετικά με τη σύνθεση των αναφερόμενων μειγμάτων. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται μόνο στα τοξικολογικά κέντρα για να διασφαλίζεται επείγουσα βοήθεια σε κρίσιμες καταστάσεις.

Χαρακτηριστικά λογισμικού

Για κωδικούς UFI και αναφορές PCN

Ψάχνετε κάποιον να ταξινομήσει τα δελτία δεδομένων ασφαλείας για εσάς;

Χρήση του λογισμικού ή των υπηρεσιών μας για τη δημιουργία δελτίων δεδομένων ασφαλείας

Παρέχουμε την επαγγελματική επεξεργασία των δελτίων δεδομένων ασφαλείας και άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με τη δημιουργία τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η υπηρεσία και το λογισμικό είναι διαθέσιμα σε 27 γλώσσες για 36 χώρες, κυρίως από την ΕΕ. Θα ασχοληθούμε πλήρως, για λογαριασμό σας, με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία περί χημικών προϊόντων.

Οι πελάτες μας

Γίνετε μέλος σε περισσότερες από 750 εταιρείες που έχουν ήδη χρησιμοποιήσει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας με απόλυτη ικανοποίηση.

  • Škoda logo
  • Colorlak logo
  • Stachema logo
  • PrgAero logo
  • Baumit logo
  • Hexpol logo
  • Severochema logo
  • Mol logo
SBLCore logo

Προσφέρουμε λύσεις για τη δημιουργία και τη διαχείριση δελτίων δεδομένων ασφαλείας. Αφήστε εμάς να ασχοληθούμε με τη συνολική διαχείριση που σχετίζεται με τη δημιουργία, την ταξινόμηση και την αρχειοθέτηση των δελτίων δεδομένων ασφαλείας. Το λογισμικό SBLCore έχει σχεδιαστεί για όλους τους κατασκευαστές, εισαγωγείς, διανομείς και διάφορους χρήστες χημικών προϊόντων και μειγμάτων.

Χρειάζεστε συμβουλές;

Μείνετε σε επαφή

SBLCore s.r.o.

Sezemická 2757/2
Praha 9, Horní Počernice
Τσεχική Δημοκρατία

ΑΦΜ: 04278968
ΑΦΜ: CZ04278968

Kontakt

Τηλέφωνο: +420 731 390 417

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: sblcore@sblcore.com

© 2024 SBLCore

YouTube
LinkedIn
24.5.10

Χρησιμοποιούμε cookies

Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας για να κατανοήσουμε τη συμπεριφορά των επισκεπτών μας ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε περιεχόμενο σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους.

Περισσότερα για τα cookies ×
Λειτουργικά cookies
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί απαραίτητα cookies, τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για τη σωστή λειτουργία του. Θα εξασφαλίσει τη σωστή εμφάνιση της σελίδας, θα επιτρέψει την υποβολή εντύπων και παρόμοιες απαραίτητες λειτουργίες. Αυτά τα τεχνικά cookie δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν.
Cookie Τομέα Εγκυρότητα Περιγραφή Επεξεργαστής
sblcore_cc el.generator-ufi.com 1 έτος Αποθηκεύει τη συγκατάθεση του χρήστη για τη χρήση cookies. SBLCore s.r.o.
Fly el.generator-ufi.com Περίοδος σύνδεσης Αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με την περίοδο σύνδεσης του χρήστη. SBLCore s.r.o.
Αναλυτικά cookies
Χρησιμοποιούμε αναλυτικά cookies για να αξιολογήσουμε την απόδοση του ιστότοπού μας. Χρησιμοποιούμε αυτά τα cookies για να παρακολουθούμε τον αριθμό των επισκέψεων, τις πηγές επισκεψιμότητας και τη συμπεριφορά των χρηστών στον ιστότοπό μας - για παράδειγμα, ανακαλύπτουμε ποιες πληροφορίες αναζητούν και ποιες πληροφορίες είναι πιο σημαντικές για αυτούς. Αυτές οι πληροφορίες μας βοηθούν να βελτιστοποιήσουμε τον ιστότοπο και να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας.
Cookie Τομέα Εγκυρότητα Περιγραφή Επεξεργαστής
_ga el.generator-ufi.com 2 χρόνια Αναγνωριστικό που χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση των χρηστών. Google
_ga_0FGL9THVGW el.generator-ufi.com 2 χρόνια Αναγνωριστικό που χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση των χρηστών. Google
_ga_QSNV7KJ8MQ el.generator-ufi.com 2 χρόνια Αναγνωριστικό που χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση των χρηστών. Google
Cookies μάρκετινγκ
Τα cookies μάρκετινγκ χρησιμοποιούνται για την προβολή σχετικών διαφημίσεων με βάση τις προτιμήσεις σας. Αυτό το εξατομικευμένο περιεχόμενο, που χρησιμοποιείται από τους συνεργάτες μας, μπορεί να εμφανίζεται σε διάφορους ιστότοπους. Εάν δεν επιλέξετε αυτά τα cookies, ο αριθμός των διαφημίσεων δεν θα αλλάξει, αλλά δεν θα είναι πλέον προσαρμοσμένες στα ενδιαφέροντά σας.
Cookie Τομέα Εγκυρότητα Περιγραφή Επεξεργαστής
_gcl_au el.generator-ufi.com 3 μήνες Χρησιμοποιεί το Google AdSense για να πειραματιστείτε με την αποτελεσματικότητα της διαφήμισης σε ιστότοπους που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του. Google